जम्मा सूचना: 69
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
ना प्रा स करार‍मा दरखास्त दिने उम्मेदारको स्विकृत नामावली २०७९/६/९ Continuous
सेवा करार अधिकृत नियुत्ति पत्र २०७९/१०/४ Continuous
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ मकै जोन अनुशरण २०७९/०९/२९ Continuous
मकै जोन तथा तरकारी जोन क्षेत्रमा संचालन हुने अनुदानका कार्यक्रम २०७९/०९/२९ Continuous
मकै जोन तथा तरकारी जोन क्षेत्रमा संचालन हुने अनुदानका कार्यक्रम२ २०७९/०९/२९ Continuous
साना सिंचार्इ कुलो पक्की पोखरी छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
साना सिंचार्इ प्लाष्टीक पोखरी छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
साना सिंचार्इ पाइप/मोटर छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ २०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ २ २०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ ३ २०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
नेट हाउस सहितको टनेल छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
प्लाष्टिक टनेल छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ २०७९/०९/२१ Continuous
बीजवृद्धी कार्यक्रम छनौट २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
वसन्ते मकै क्षेत्र विस्तार छनौट २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
वसन्ते मकै क्षेत्र विस्तार छनौट -२ २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट२०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट- २ २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
साना सिंचार्इ छनौट २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous
स्वदेशी हाइब्रीड मकै प्रदर्शनी छनौट २०७९ २०७९/०९/०१ Continuous