जम्मा सूचना: 73
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रस्ताब आव्हान सूचना 2080-11-27 2080-12-26
साना यन्त्र उपकरण छनौट-२०८०/८१ 2080-09-02 Continuous
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-08-25 Closed !!!
सुचिकृत हुने प्रस्ताव आह्राव सम्बन्धि सुचना 2080-06-04 Continuous
सुचिकृत हुने तथा प्रस्ताव आह्राव सम्बन्धि सुचना 2080-05-31 Closed !!!
सेवा करार अधिकृत नियुत्ति पत्र 2079-10-04 Closed !!!
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ मकै जोन अनुशरण 2079-09-29 Continuous
मकै जोन तथा तरकारी जोन क्षेत्रमा संचालन हुने अनुदानका कार्यक्रम 2079-09-29 Continuous
मकै जोन तथा तरकारी जोन क्षेत्रमा संचालन हुने अनुदानका कार्यक्रम२ 2079-09-29 Continuous
साना सिंचार्इ कुलो पक्की पोखरी छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ 2079-09-21 Continuous
साना सिंचार्इ पाइप/मोटर छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ 2079-09-21 Continuous
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ तरकारी जोन नयाँ कार्यक्रम छनौट२०७९ 2079-09-21 Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ २०७९ 2079-09-21 Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ २ २०७९ 2079-09-21 Continuous
साना यन्त्र उपकरण छनौट तरकारी जोन नयाँ ३ २०७९ 2079-09-21 Continuous
नेट हाउस सहितको टनेल छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ 2079-09-21 Continuous
प्लाष्टिक टनेल छनौट तरकारी जोन नयाँ२०७९ 2079-09-21 Continuous
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ मकै जोन अनुशरण 2079-09-01 Continuous
लेवलिङ प्याकेजीङ तथा पोष्ट हार्भर्ष्ट क्षति न्युनिकरण २०७९ 2079-09-01 Continuous
बीजवृद्धी कार्यक्रम छनौट २०७९ 2079-09-01 Continuous