सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
ना प्रा स करार‍मा दरखास्त दिने उम्मेदारको स्विकृत नामावली २०७९/६/९ Continuous
सेवा करार अधिकृत नियुत्ति पत्र २०७९/१०/४ Continuous
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ मकै जोन अनुशरण २०७९/०९/२९ Continuous

प्रकाशनहरु

साना सिचाइ माग फारम
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०७८ सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका
मकै जोन प्रोफाइल २०७४-२०७५
पानी संरक्षण, संकलन तथा सिंचाई
साना सिचाइ माग फारम
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०७८ सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५