जम्मा प्रकाशन: 7
काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका
मकै जोन प्रोफाइल २०७४-२०७५
पानी संरक्षण, संकलन तथा सिंचाई
विषादीको व्यवस्थापन
कृषि डायरी २०७८