जम्मा प्रकाशन: 3
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धादिङ को कार्यक्षेत्र (आ.व. ०८०/८१)