जम्मा प्रकाशन: 33
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रस्ताबको ढांचा
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम मागको निवेदन फारम
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धादिङ को कार्यक्षेत्र (आ.व. ०८०/८१)
साना सिचाइ माग फारम
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०८० सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
साना सिचाइ माग फारम
कृषि यान्त्रीकरण माग फारम
हिउँदे मकै कार्यक्रम माग फारम
प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
अनुसुची १५
अनुसुची १४
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका