जम्मा प्रकाशन: 26
साना सिचाइ माग फारम
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०७८ सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
साना सिचाइ माग फारम
कृषि यान्त्रीकरण माग फारम
हिउँदे मकै कार्यक्रम माग फारम
प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
अनुसुची १५
अनुसुची १४
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका
मकै जोन प्रोफाइल २०७४-२०७५
पानी संरक्षण, संकलन तथा सिंचाई
विषादीको व्यवस्थापन
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५