जम्मा प्रकाशन: 10
साना सिचाइ माग फारम
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
साना सिचाइ माग फारम
कृषि यान्त्रीकरण माग फारम
हिउँदे मकै कार्यक्रम माग फारम
अनुसुची १५
अनुसुची १४
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम